Homepage / Voorbereiding bodemsanering / Sanering binnen een grondwaterbeschermingsgebied of ander bijzonder gebied
Sanering binnen een grondwaterbeschermingsgebied of ander bijzonder gebied

Toepasselijke regelgeving
Provinciale milieuverordening (PMV) of andere verordeningen. Als grondwater wordt onttrokken of geïnfiltreerd (= teruggebracht in de bodem) dan kan de Waterwet of een keur van een waterschap van toepassing zijn.

Toepasselijke vergunning/melding
Afhankelijk van de betreffende verordening (kan per provincie verschillen). Voor de meeste activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden is een melding verplicht. Er gelden voor bepaalde handelingen verbodsbepalingen, waarvoor onder (meestal zeer strikte) voorwaarden een ontheffing kan worden aangevraagd. Daarbij moet worden aangegven welke voorzorgsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van verontreiniging van grondwater dat wordt gebruikt voor drinkwater. Per provincie kunnen er eisen zijn gesteld aan het saneren in andere ‘bijzondere’ gebieden. Bijvoorbeeld voor het gebruik van verontreinigende stoffen of voor de wijze waarop grondverzet wordt uitgevoerd. Klik hier voor meer informatie.

Bij onttrekking of infiltratie van grondwater kan een vergunning op grond van de Waterwet of Keur van toepassing zijn. Klik hier voor meer informatie.

Bevoegd gezag
Provincie, waterschap of RWS (namens ministerie van I&M).