Homepage / Voorbereiding bodemsanering / Sanering in of in de buurt van Natura 2000-gebied of ander beschermd natuurgebied
Sanering in of in de buurt van Natura 2000-gebied of ander beschermd natuurgebied

Toepasselijke regelgeving
De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van natuurgebieden. En wel natuurgebieden die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument. Hoofdregel is een verbod op activiteiten die de kwaliteit van de natuurlijke habitats (= leefgebieden) en de habitats van planten- en diersoorten in een Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument kunnen verslechteren. Hetzelfde geldt als deze een significant (= belangrijk) verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied als Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument is aangewezen. De ligging van Natura 2000 - gebieden en beschermde natuurmonumenten en andere informatie is hier te vinden.

Toepasselijke vergunning/melding
Een aparte vergunning is nodig voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor beschermde natuurwaarden. Deze vergunningaanvraag wordt door de provincie beoordeeld. Indien de bodemsanering wordt gecombineerd met overige activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is (bijv. kappen van bomen, slopen, bouwen) dan maakt de vergunning voor de Natuurbeschermingswet daarvan deel uit (dat heet officieel een verklaring van geen bedenkingen). De omgevingsvergunning kan worden aangevraagd via het Omgevingsloket online: www.omgevingsloket.nl.

Is er geen omgevingsvergunning nodig vanwege andere vergunningplichtige activiteiten dan dient bij de provincie een aparte vergunning Natuurbeschermingswet te worden aangevraagd.

Bevoegd gezag
Gemeente (als omgevingsvergunning nodig is) of Provincie (als geen omgevingsvergunning nodig is).

Opmerkingen 
De Natuurbeschermingswet 1998 zal mogelijk per 1 juli 2015 worden opgenomen in de nieuwe Wet natuurbescherming. Zie ook het tabblad ‘Wat vindt u op deze website?'.