Homepage / Wat vindt u op deze website?
Wat vindt u op deze website?

Overzicht van vergunningen, ontheffingen en meldingen
Op deze website vindt u naast informatie over de regels voor de bodemsanering zelf, vooral informatie over andere vergunningen, ontheffingen of meldingen die u nodig kunt hebben bij de voorbereiding en uitvoering van een bodemsanering. Deze vergunningen, ontheffingen of meldingen zijn gebaseerd op andere (milieu)regelgeving dan de Wet bodembescherming. Het gaat dan om bijvoorbeeld om de Wet milieubeheer, de Monumentenwet en de Waterwet, maar ook om verordeningen van gemeenten en provincies. Om de verontreinigde grond te kunnen verwijderen moet u bijvoorbeeld een boom kappen of een bouwwerk slopen. Maar ook voor werkzaamheden in de buurt van bijvoorbeeld een spoorweg of kabels en leidingen gelden regels. Op de website vindt u een opsomming van activiteiten die veel voorkomen ter voorbereiding of ter uitvoering van een bodemsanering. Per activiteit is vervolgens vermeld welke regelgeving van toepassing is, welk overheidsbesluit (vergunning) nodig is, of u een melding aan de overheid moet doen en bij welk bevoegd gezag u moet zijn. Bij sommige activiteiten zijn nog aanvullende opmerkingen gemaakt.

Het langs lopen van de activiteiten op deze website helpt u een heel eind op weg bij de vraag waar u rekening mee moet houden. SIKB heeft uiteraard geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn, maar het is niet uit te sluiten dat er in een specifieke saneringssituatie nog andere besluiten nodig zijn. Vraag dit zo nodig na bij uw provincie, gemeente of omgevingsdienst.

Het kan enige tijd duren voordat gevraagde vergunningen en ontheffingen worden verleend. Het is daarom raadzaam om ruim vóór de geplande aanvang van de bodemsanering te beginnen met het aanvragen van de vergunningen. Twijfelt u of sommige vergunningen, ontheffingen of regels in uw geval gelden? Neem dan contact op met de verantwoordelijke overheidsinstantie.

Omgevingsdiensten
Sinds een aantal jaren zijn over het gehele land een kleine 30 omgevingsdiensten opgericht. Deze regionale diensten voeren taken uit namens provincies en gemeenten als bevoegd gezag voor een groot aantal omgevingswetten. Provincies en gemeenten zijn verplicht om een bepaald ‘basistakenpakket’ uit te laten voeren door de omgevingsdienst. Er is een groot aantal provincies en gemeenten die meer taken door de omgevingsdiensten laten uitvoeren. De gemeenten en provincies blijven wel het bevoegd gezag. Uiteraard kan uw gemeente of provincie u daarover nader informeren. Klik hier voor meer informatie over de omgevingsdiensten.

Omgevingsvergunning
Veel losse vergunningen voor bouwen, milieu en ruimte zijn tegenwoordig samengevoegd in één vergunning: de omgevingsvergunning. U hoeft daardoor bijvoorbeeld geen aparte kap- of sloopvergunning meer aan te vragen als het kappen en slopen nodig is voor de realisatie van hetzelfde project. Vallen activiteiten onder de omgevingsvergunning dan kan die bij één loket (https://www.omgevingsloket.nl/) worden aangevraagd en via één procedure worden behandeld. Op deze website komt u daarom bij veel activiteiten de omgevingsvergunning tegen. De omgevingsvergunning is geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Klik hier voor meer informatie over de Wabo.

Niet alle vergunningen en toestemmingen zijn opgegaan in die ene omgevingsvergunning. Met de komst van de Omgevingswet gaat dat naar verwachting wel gebeuren.Tot dat moment is voor een bodemsanering echter aparte toestemming en een aparte melding of procedure nodig op grond van de Wet bodembescherming of het Besluit Uniforme Saneringen. Meer informatie over de (toekomstige) Omgevingswet kunt u hier vinden.

Nieuwe wet natuurbescherming op komst
Er wordt ook gewerkt aan één nieuwe groene wet, die uiteindelijk opgaat in de Omgevingswet, maar deze wet treedt sneller in werking dan de Omgevingswet. Het streven is gericht op 1 juli 2015. In deze nieuwe wet worden de huidige 3 groene wetten, de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet samengevoegd onder de naam Wet natuurbescherming. Het wetsvoorstel en overige parlementaire stukken zijn hier te raadplegen (vervolgens voor dossiernummer 33348 kiezen). Een van de voor u meest relevante wijzigingen zal zijn dat er geen aparte vergunning voor de Natuurbeschermingswet of ontheffing voor de Flora- en faunawet kan worden aangevraagd. Als het wetsvoorstel op dit punt ongewijzigd blijft, betekent dat dat in alle gevallen deze toestemmingen (die officieel worden aangeduid met verklaringen van geen bedenkingen) gecombineerd moeten worden met de aanvraag van een omgevingsvergunning (in de zin van de Wabo). Tot in werking treding van de nieuwe Wet natuurbescherming kunnen vergunningen en ontheffingen wel apart worden aangevraagd, maar alleen voorafgaand aan de aanvrage van de omgevingsvergunning.

Overige verplichtingen
Voor sommige activiteiten die u uitvoert ter voorbereiding of uitvoering van een bodemsanering kunnen ook algemene regels gelden. Het is dus belangrijk verder te kijken dan alleen naar verplichtingen op grond van een melding of een vergunning. Bijvoorbeeld naar regels op grond van het Activiteitenbesluit, de Arbeidsomstandighedenwet of het burenrecht. Deze regels zijn direct van toepassing, dus daarvoor is geen apart besluit van een overheidsinstantie nodig. Dit soort regels zijn niet opgenomen op de website.

SIKB
Deze website wordt beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) te Gouda. Zie ook www.sikb.nl.

SIKB besteedt uiterste zorg aan de totstandkoming van deze website en de inhoud daarvan. Onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie of gegeven uitleg kunnen echter voorkomen. Het gebruik van de verstrekte informatie of gegeven interpretaties, in welke vorm dan ook, geschiedt voor verantwoordelijkheid van de gebruiker/deelnemer. SIKB aanvaardt dienaangaande geen aansprakelijkheid.

De tekst is afgesloten op 1 december 2014.